Regulamin Programu Partnerskiego

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2024 r.

§1 Definicje

 1. Organizator – wordcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, numer NIP 9542869199, numer REGON: 528172577 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001101025 dalej określaną jako „wordcare” w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego określający zasady funkcjonowania i udziału w Programie Partnerskim wordcare.
 3. Umowa – umowa między Organizatorem a Partnerem dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim, zawierana poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Program Partnerski – bezpłatna usługa oferowana przez Organizatora, polegająca na polecaniu przez Partnerów Organizatora w zamian za Prowizję. Program Partnerski obejmuje również świadczenie przez Organizatora na rzecz Partnera usługi prowadzenia Konta Partnera.
 5. Partner – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca wszystkie wymagania dotyczące Partnera określone w niniejszym Regulaminie, która zawarła Umowę z Organizatorem.
 6. Panel Partnera – konto utworzone na dane Partnera podane zgodnie z Regulaminem, umożliwiające Partnerowi:
  1. korzystanie z Programu Partnerskiego, 
  2. wysyłanie przez formularz poleceń
  3. podgląd i edycję danych osobowych
  4. link do arkusza kalkulacyjnego Google zawierającego aktywne Subskrypcje i Polecenia  
 7. Rejestracja – założenie nowego konta Panelu Partnera oraz podanie wszystkich wymaganych przy rejestracji danych, tj. imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej (lub w przypadku Konsumenta adres zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer NIP.
 8. Prowizja – kwota, którą za Skuteczne Polecenie oraz odnowienie przez Skutecznie Poleconych Usług Organizatora, otrzymuje Partner. Obliczanie Prowizji następuje według Stawek Prowizyjnych. Wysokość Prowizji zależy od spełnienia warunków określonych w §3. 
 9. Polecenie – czynność polegająca na wysłaniu do Organizatora danych potencjalnego Klienta i jego Witryny. Organizator skontaktuje się z Poleconym przedstawiając ofertę swoich Usług. Samo Polecenie bez dokonania zakupu i w całości opłacenia Usług przez Poleconego nie skutkuje naliczeniem prowizji ani w żadnym wypadku wynagrodzeniem.
 10. Polecony – osoba lub podmiot posiadająca Witrynę WordPress, potencjalnie zainteresowana Usługami Organizatora, którą Partner wcześniej informował o Usługach Organizatora oraz otrzymał zgodę na przekazanie danych tj. imię, nazwisko, nr kontaktowy, e-mail, adres URL witryny Poleconego do Organizatora. 
 11. Witryna – witryna oparta o CMS WordPress, którą Organizator jest w stanie obsługiwać w ramach świadczonych Usług. Skuteczne Polecenie to subskrypcja Pakietu Opieki dla Witryny.
 12. Klient lub Skuteczne Polecenie – Polecony, który z Polecenia Partnera, skutecznie zakupił i w całości opłacił Usługę dla Witryny lub Usług dla Witryn Organizatora, za które zostaje naliczana Prowizja dla Partnera
 13. Usługa – Pakiet Opieki oraz 7Care w formie miesięcznej Subskrypcji zgodnie z definicją w Ogólnych Warunkach Umowy (https://wordcare.eu/owu) z wyłączeniem Godzin Dodatkowych i pozostałych Usług oferowanych przez Organizatora.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Celem Programu Partnerskiego jest wspomaganie przez Partnerów sprzedaży Usług Organizatora na rzecz Klientów.
 2. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego Partner musi:
  1. Zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
  2. Zarejestrować się w Serwisie,
  3. Oczekiwać na potwierdzenie rejestracji i otrzymanie danych do logowania Panelu Partnera,
 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego przez Partnera jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem, a Partnerem w chwili akceptacji warunków Regulaminu przez Partnera.
 5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 6. Partner zobowiązany jest uczestniczyć w Programie Partnerskim w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, Poleconych oraz innych osób trzecich. 
 7. Partner zobowiązany jest uczestniczyć w Programie Partnerskim oraz promować usługi Organizatora nie szkodząc lub wpływając negatywnie na wizerunek Organizatora.
 8. Partnera obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podawania fałszywych danych Partnera i danych nieistniejących podmiotów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny. 
 10. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.
 11. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez wordcare w celu realizacji Programu Partnerskiego zgodnie z Polityką Prywatności (https://wordcare.eu/informacje-prawne). Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez wordcare na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 12. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu Partnerskiego, wordcare będzie informował Partnera na adres e­-mail podany w koncie Partnera.

§3 Prowizja i rozliczenie

 1. W ramach współpracy Programu Partnerskiego, wordcare udostępnia arkusz kalkulacyjny Google, który zawiera informacje m.in.
  1. adresy URL Poleconych
  2. adresy URL Klientów
  3. Status subskrypcji
  4. Podsumowanie miesięczne wysokości Prowizji
 2. Usługi objęte Prowizją są Pakiety Opieki oraz usługa 7Care świadczona dla Witryny Klienta. Z programu wykluczone są wszystkie inne Usługi. Dodatkowe usługi świadczone przez Organizatora dla Witryny Klienta w ramach Poleconego Klienta nie są objęte prowizją.
 3. Prowizja będzie naliczana za zakup Subskrypcji przez Klienta oraz za każde comiesięczne odnowienie Subskrypcji przez czas trwania współpracy z Klientem. 
 4. Prowizją nie są objęte pozostałe Witryny Poleconego, jeżeli nie zostały Skutecznie Polecone przez Partnera.
 5. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
  1. Polecony złożył zamówienie w serwisie wordcare.eu przed przystąpieniem Partnera do Programu Partnerskiego
  2. Gdy Organizator już prowadzi rozmowy handlowe z Poleconym przed Poleceniem go przez Partnera
  3. Polecenie dotyczy osoby lub podmiotu z Poleconego już wcześniej przez innego Partnera
  4. Klient anulował Subskrypcję do 7 dni od momentu zakupu.
 6. Wysokość prowizji jest widoczna w arkuszu kalkulacyjnym Google Partnera i jest zależna od ilości Skutecznych Poleceń w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  1. Status Partnera Start to Skuteczne Polecenia do 9 osób w okresie ostatnich 12 miesięcy: 10%
  2. Status Partnera Pro to Skuteczne Polecenia od 10 osób bez limitu w okresie ostatnich 12 miesięcy: 15%
 7. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy rozpoczęciu współpracy. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i Organizatora w formie pisemnej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji w każdym momencie, informując o tym fakcie Partnera.
 9. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane pod koniec miesiąca na podstawie arkusza kalkulacyjnego Google Partnera i raz w kolejnym miesiącu jest wysyłana informacja do Partnera o wysokości Prowizji.
 10. Aktualizacja statusu Subskrypcji, wysokości Prowizji oraz pozostałych informacji w arkuszu kalkulacyjnym Google przez Organizatora trwa do 7 dni roboczych.
 11. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury. Rozliczenie następuje na podstawie Faktury VAT z terminem zapłaty 14 dni wystawionej przez Partnera w ciągu 7 dni od otrzymania przez Partnera informacji o wysokości Prowizji. Partner, który jest osobą fizyczną nie ma obowiązku wystawiania faktury. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie ze swoją rezydencją podatkową. 
 12. Rozliczenie następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
 13. Jeżeli Partner nie posiada aktywnych Subskrypcji za Skuteczne Polecenia, Organizator nie będzie wysyłał informacji do Partnera o zerowej wysokości Prowizji.
 14. Zestawienie prowizji przygotowane przez Organizatora będzie jedyną podstawą do wypłacenia Prowizji Partnerowi.
 15. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym.
 16. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to, ale nie ogranicza się do:
  1. zakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,
  2. zakładania fikcyjnych kont w celu uzyskania prowizji
  3. wprowadzania Poleconych w błąd odnośnie Usług Organizatora
  4. stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy wordcare (także w zmienionej formie lub z błędami) oraz nazw usług wordcare
  5. oferowania nagród lub zwrotów (cash back) Poleconym
  6. oferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z Polecenia Partnera
  7. manipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania Prowizji,
 17. Wszelkie działania opisane w pkt. 15 będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych Prowizji.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie wordcare.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 [czternastu] dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 3. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Partnerowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 4. W szczególności Partner będący Konsumentem ma prawo:
  2.1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  2.2. zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 5. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 6. Partner będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług. 

§5 Klauzula Poufności

 1. Partner zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z Umową, włączając w to informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa Organizatora lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą jak i dane związane z systemem teleinformatycznym Organizatora (Tajemnica przedsiębiorstwa Organizatora). W szczególności są to wszelkie informacje dotyczące Prowizji (w tym jej wysokości) naliczonej Partnerowi w sposób indywidualny na podstawie Regulaminu.
 2. Strony oświadczają, że klauzula ta stanowi podjęcie przez Organizatora niezbędnych działań w celu zachowania wskazanych w niej informacji w poufności, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Obowiązki, o których mowa w niniejszej klauzuli obowiązują Partnera 5 lat po rozwiązaniu Umowy.

§6 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. wordcare nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.
 2. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Partnera za:
  1. Brak zapłaty za Zamówione przez Poleconego Usługi Organizatora.
  2. Opóźnione naliczanie Prowizji lub opóźnione aktualizowanie wysokości Prowizji z przyczyn technicznych, z powodu przerw konserwacyjnych, zdarzeń losowych ani innych przyczyn niebędących celowymi działaniami Organizatora.
  3. Brak nawiązania współpracy z Poleconym z dowolnej przyczyny
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy:
  1. Utracone korzyści Partnera związane z udziałem w Programie Partnerskim;
  2. Szkody pośrednio związane z udziałem w Programie Partnerskim w szczególności utratę potencjalnych zysków przez Partnera.
 4. Wyłączenia odpowiedzialności Organizatora, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu nie dotyczą odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w stosunku do Konsumenta.
 5. Organizator w żaden sposób nie finansuje, nie zwraca kosztów, ani nie rekompensuje kosztów poniesionych przez Partnera w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim, w szczególności, ale nie ograniczające się do:
  1. działań marketingowych prowadzonych przez Partnera,
  2. kosztów płatnych reklam,
  3. wszelkich kosztów marketingowych,
  4. kosztów prawnych,
  5. kar, mandatów, grzywien, roszczeń.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość na podstawie opisanej w §3 pkt 11 oraz 14 Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 4. W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego, Organizator zsumuje zgromadzone prowizje na dzień tego faktu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość na podstawie opisanej w §3 pkt 11 oraz 14 Regulaminu.
 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 6. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Partnerów o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu Partnerskiego na stronie Organizatora oraz przesłanie na adres e-mail Partnera podany w Panelu Partnera. 
Bezpłatna wycena
opieki Twojego WordPressa
Masz więcej pytań? Zajrzyj do naszego działu FAQ
ℹ️ Jednorazowa pomoc bez stałej opieki?
Dowiedz się dlaczego nie będziemy mogli Ci pomóc w rozwiązaniu jednorazowego problemu bez objęcia Twojej Witryny stałą profesjonalną opieką.