Regulamin Programu Partnerskiego WordCare

1. Wstęp

1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest właściciel Serwisu WordCare – firma MISKY Aleksander Misky.

1.2. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie usług na obsługę stron internetowych WordPress poprzez Partnerów oraz pozyskiwanie nowych Klientów na usługi WordCare oferowane przez Organizatora.

2. Definicje

 • Operator
  MISKY Aleksander Misky, ul. Zakopiańska 3, 44-164 Gliwice
 • Strona (WordCare.eu)
  Strona internetowa, za pomocą której MISKY Aleksander Misky prezentuje ofertę na usługi obsługi stron internetowych WordPress
 • Abonament
  miesięczna opłata za usługę WordCare, którą Klient płaci na rzecz firmy MISKY Aleksander Misky
 • Partner
  spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje usługi na obsługę stron internetowych oraz otrzymuje prowizję za pozyskanych Klientów.
 • Klient
  podmiot, który podpisał umowę i skorzystał z usług firmy MISKY Aleksander Misky.
 • Okresy rozliczeniowe i rabaty
  Opłata za usługę firmy MISKY Aleksander Misky pobierana jest od Klientów z dołu, zgodnie z cennikiem usług opublikowanym na Stronie WWW, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi obsługi.
 • Podstawa naliczania prowizji
  podpisanie umowy na świadczenie usług  przez Klienta pozyskanego przez Partnera.
 • Kupon rabatowy
  przydzielany Klientom Partnerów w formie elektronicznego Kodu promocyjnego. Uprawnia Klienta do skorzystania z jednorazowego upustu kwotowego w wysokości 50 zł netto na usługi Operatora w pierwszym miesiącu korzystania z usługi obsługi stron internetowej.
 • Kod promocyjny
  zestaw indywidualnie przypisanych Kodów Partnerowi, dystrybuowany pośród Klientów Partnera, uprawniający Klientów do skorzystania z rabatu na usługi obsługi stron internetowych.

3. Zasady współpracy

3.1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem możliwe jest poprzez założenie przez Partnera bezpłatnego konta w serwisie udostępnianego przez Operatora i akceptacji niniejszego Regulaminu Programu Partnerskiego.

3.2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego poprzez akceptację niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Partnera przez Organizatora, w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Partnerem.

3.3. Partnerem może zostać Spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

3.4. Partner akceptując zapisy Regulaminu Programu Partnerskiego zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

3.5. Partner dołoży wszelkiej staranności w promocji usług Organizatora zgodnie z wytycznymi i materiałami dostarczonymi przez Organizatora.

3.6. Organizator zobowiązuje się udostępnić Partnerowi materiały promocyjne (Kody Promocyjne), które umożliwią Partnerowi sprzedaż usług Organizatora, a Organizatorowi rozpoznanie Klientów Partnera, za których Partner otrzyma należną mu prowizję.

3.7. Promując usługi Operatora, Partner zobowiązuje się używać tylko i wyłącznie materiałów promocyjnych przekazanych lub zaakceptowanych przez Operatora. Dotyczy to zarówno opracowań graficznych (logo, baner, animacja flash, prezentacje multimedialne, itp.) jak i informacyjnych (treść oferty, zasad współpracy, artykułów merytorycznych, itp.).

3.8. Niedozwolone jest promowanie Strony i usług Operatora na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.

3.9. Partner otrzymuje pulę indywidualnych Kodów promocyjnych lub Zdrapek, dzięki którym system Organizatora jest w stanie zidentyfikować pozyskanego Klienta i przypisać go do odpowiedniego Partnera.

3.10. Jednorazowo Partner może wysłać zapytanie do Organizatora o przypisanie puli 20 Kodów promocyjnych.

3.11. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości generowanych Kodów przez Partnera, jak i do całkowitego zablokowania pobierania Kodów przez Partnera w dowolnej chwili. W takiej sytuacji Operator powiadomi o tym Partnera.

3.12. Klient pozyskany przez Partnera, musi podać Organizatorowi Kod z przydzielonego mu Kuponu Rabatowego, aby został automatycznie zidentyfikowany w systemie jako Klient pozyskany przez danego Partnera, za którego należna będzie Partnerowi prowizja. Jeśli Klient nie wpisze ww. Kodu jego przypisanie do konkretnego Partnera nie będzie możliwe, a co za tym idzie żadnemu Partnerowi nie będzie wypłacana prowizja za takiego Klienta.

3.13. Za pomocą swojego konta w na udostępnionej przez Organizatora platformie Partner może śledzić statystyki przyrostu swoich Klientów oraz wyliczenie kwoty prowizji za dany miesiąc.

3.14. Organizator nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta, ani wglądu w jego umowę o świadczenie usług z Organizatorem.

3.15. Prowizja nie będzie naliczona Partnerowi, jeśli pozyskany przez niego Klient jest już Klientem Operatora. W takiej sytuacji Klientowi nie będzie przysługiwał również rabat przyznany w postaci Kuponu rabatowego.

4. Rabat dla Klientów Partnerów

4.1. Kupon Rabatowy uprawnia Klienta Partnera do rabatu w wysokości 50 zł netto na usługi obsługi stron internetowych.

4.2. Ważność Kuponów Rabatowych jest nieograniczona czasowo.

4.3. Partner decyduje o sposobie dystrybucji Kuponów Rabatowych pośród swoich Klientów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybrany sposób dystrybucji Kuponów Rabatowych przez Partnera.

4.4. Partner może wykorzystać informację o rabacie dla Klienta w wysokości 50 zł netto na usługi Organizatora do sprzedaży własnych usług i produktów.

5. Rozliczenia i płatności

5.1. Za każdego pozyskanego Klienta, który podpisze umowę z Operatorem na świadczenie usług obsługi stron internetowych Partnerowi przysługuje jednorazowa prowizja w wysokości 100 zł netto.

5.2. Prowizja za danego Klienta należna jest Partnerowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient podpisał umowę z Operatorem.

5.3. Rozliczenie z Partnerem dokonywane jest na podstawie poniższego wzoru:

Ilość pozyskanych Klientów w danym miesiącu * 100 zł netto jednorazowej prowizji = PROWIZJA należna Partnerowi.

5.4. Partner wystawi Organizatorowi fakturę w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy z danym Klientem poleconym przez Partnera.

5.5. Organizator zobowiązuje się do opłacenia faktury w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia – środki należy przelać na numer konta podany na wystawionej przez Partnera fakturze.

5.6. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

5.7. Partner może w dowolnej chwili zrezygnować z Programu Partnerskiego informując o tym Organizatora poprzez opcję “Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Partnerskim” lub poprzez wysłanie informacji na adres e-mail organizatora: office@wordcare.eu. W takiej sytuacji Partner nie będzie mógł generować więcej Kodów promocyjnych.

5.8. W przypadku całkowitego zablokowania pobierania Kodów przez Operatora bądź rezygnacji z Programu Partnerskiego przez Partnera, Partnerowi przysługiwać będzie prowizja za wszystkich pozyskanych Klientów do dnia blokady lub rezygnacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Administratorem danych osobowych Partnera/Klienta jest MISKY Aleksander Misky, ul. Zakopiańska 3, 44-164 Gliwice – NIP: 9691624824.

6.2. Dane przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Operatorem a Partnerem / Operatorem a Klientem z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji MISKY Aleksander Misky

6.3. Każdemu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w Programie Partnerskim bez podania przyczyny.
 2. Wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie,
  zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Rozliczenia i płatności Regulaminu.