Regulamin Programu Partnerskiego WordCare

Obowiązuje od: 20.09.2020 godz. 17:00

1. Wstęp

1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest właściciel Serwisu WordCare – firma MISKY Aleksander Misky.

1.2. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie usług na obsługę stron internetowych WordPress poprzez Partnerów oraz pozyskiwanie nowych Klientów na usługi WordCare oferowane przez Organizatora.

2. Definicje

 • Operator
  MISKY Aleksander Misky, ul. Zakopiańska 3, 44-164 Gliwice
 • Strona (WordCare.eu)
  Strona internetowa, za pomocą której MISKY Aleksander Misky prezentuje ofertę na usługi obsługi stron internetowych WordPress
 • Abonament
  miesięczna opłata za usługę WordCare, którą Klient płaci na rzecz firmy MISKY Aleksander Misky
 • Partner
  spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje usługi na obsługę stron internetowych oraz otrzymuje prowizję za pozyskanych Klientów.
 • Klient
  podmiot, który podpisał umowę i skorzystał z usług firmy MISKY Aleksander Misky.
 • Okresy rozliczeniowe i rabaty
  Opłata za usługę firmy MISKY Aleksander Misky pobierana jest od Klientów z dołu, zgodnie z cennikiem usług opublikowanym na Stronie WWW, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi obsługi.
 • Podstawa naliczania prowizji
  podpisanie umowy na świadczenie usług  przez Klienta pozyskanego przez Partnera.
 • Portal Partnera
  Witryna internetowa, do której  Partner uzyskuje dostęp od Organizatora pozwalająca na rejestrację poleceń.

3. Zasady współpracy

3.1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem możliwe jest poprzez założenie przez Partnera bezpłatnego konta w serwisie udostępnianego przez Operatora (Portal Partnera) i akceptacji niniejszego Regulaminu Programu Partnerskiego.

3.2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego poprzez akceptację niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Partnera przez Organizatora, w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Organizatorem a Partnerem.

3.3. Partnerem może zostać Spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

3.4. Partner akceptując zapisy Regulaminu Programu Partnerskiego zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

3.5. Partner dołoży wszelkiej staranności w promocji usług Organizatora zgodnie z wytycznymi i materiałami dostarczonymi przez Organizatora.

3.6. Organizator zobowiązuje się udostępnić Partnerowi dostęp do Portalu Partnera, który umożliwia Partnerowi rejestrację poleceń usług Organizatora, a Organizatorowi rozpoznanie Klientów Partnera, za których Partner otrzyma należną mu prowizję.

3.7. Promując usługi Operatora, Partner zobowiązuje się używać tylko i wyłącznie materiałów promocyjnych przekazanych lub zaakceptowanych przez Operatora. Dotyczy to zarówno opracowań graficznych (logo, baner, animacje, prezentacje multimedialne, itp.) jak i informacyjnych (treść oferty, zasad współpracy, artykułów merytorycznych, itp.).

3.8. Niedozwolone jest promowanie Strony i usług Operatora na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.

3.9. Partner otrzymuje dostęp do Portalu Partnera, dzięki któremu system Organizatora jest w stanie zidentyfikować pozyskanego Klienta i przypisać go do odpowiedniego Partnera.

3.10. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Portalu Partnera, jak i do całkowitego zablokowania dostępu i rozwiązania współpracy z Partnerem w dowolnej chwili. W takiej sytuacji Operator powiadomi o tym Partnera.

3.11. Klient pozyskany przez Partnera, musi zostać zarejestrowany w Portalu Partnera, aby został automatycznie zidentyfikowany w systemie jako Klient pozyskany przez danego Partnera, za którego należna będzie Partnerowi prowizja. Jeżeli Klient Partnera nie zostanie zarejestrowany, wówczas przypisanie go do konkretnego Partnera nie będzie możliwe, a co za tym idzie żadnemu Partnerowi nie będzie wypłacana prowizja za takiego Klienta.

3.12. Organizator nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta, ani wglądu w jego umowę o świadczenie usług z Organizatorem.

3.13. Prowizja nie będzie naliczona Partnerowi, jeśli pozyskany przez niego Klient jest już Klientem Operatora. W takiej sytuacji Klientowi nie będzie przysługiwał również rabat przyznany w postaci Kuponu rabatowego.

4. Rozliczenia i płatności

5.1. Za każdego pozyskanego Klienta, który podpisze umowę z Operatorem na świadczenie usług obsługi stron internetowych Partnerowi przysługuje prowizja w wysokości 10% od wartości faktury netto za obsługę stron internetowych.

5.2. Prowizja jest naliczana tylko i wyłącznie za obsługę stron internetowych. Wszelkie inne dodatkowe pozycje doliczone do faktury (pojedyncze i jednorazowe usługi takie jak np. usuwanie wirusów, prace programistyczne, projektowe i inne) nie będą brane pod uwagę, a więc nie będą podstawą do naliczenia prowizji.

5.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmian cen w przyszłości bez względu na okres trwania takiej zmiany , wówczas wysokość wypłacanej prowizji również ulegnie zmianie zgodnie z wyliczeniem – 10% od faktury za obsługę stron internetowych wystawionej Klientowi.

5.4. Prowizja za danego Klienta należna jest Partnerowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient podpisał umowę z Operatorem.

5.5. Partner wystawi Organizatorowi zbiorczą fakturę w ostatni dzień miesiąca.

5.6. Organizator zobowiązuje się do opłacenia faktury w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – środki należy przelać na numer konta podany na wystawionej przez Partnera fakturze.

5.7. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

5.8. Partner może w dowolnej chwili zrezygnować z Programu Partnerskiego informując o tym Organizatora poprzez wysłanie informacji na adres e-mail organizatora: office@wordcare.eu. W takiej sytuacji Partner nie będzie miał dostępu do Portalu Partnera oraz nie będą wypłacane Partnerowi prowizje za polecenia.

5.9. W przypadku całkowitego zablokowania dostępu do Portalu Partnera przez Operatora bądź rezygnacji z Programu Partnerskiego przez Partnera, Partnerowi przysługiwać będzie prowizja za wszystkich pozyskanych Klientów do dnia blokady lub rezygnacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Administratorem danych osobowych Partnera/Klienta jest MISKY Aleksander Misky, ul. Zakopiańska 3, 44-164 Gliwice – NIP: 9691624824.

6.2. Dane przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Operatorem a Partnerem / Operatorem a Klientem z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji MISKY Aleksander Misky

6.3. Każdemu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w Programie Partnerskim bez podania przyczyny.
 2. Wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Do zmiany wysokości prowizji w dowolnym momencie, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowaną zmianą. Zmiana wysokości prowizji oznacza również zmianę wartości prowizji wypłacanej Partnerowi za umowy podpisane przez Operatora z Klientami zarówno w przyszłych jak i w poprzednich miesiącach.
 5. Zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie,
  zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Rozliczenia i płatności Regulaminu.
 6. Rozwiązania współpracy z Partnerem, rezygnacji z wypłacania prowizji oraz zablokowania dostępu do Portalu Partnera w każdej chwili bez podania przyczyny.

✔️ Aktualizacje co tydzień

✔️ Przyspieszenie strony

✔️ Zaawansowany pakiet ochrony

✔️ Kompletne usuwanie malware

✔️ Monitoring działania witryny 24/7

✔️ Kopie zapasowe w chmurze

✔️ Nielimitowane wsparcie awaryjne

✔️ Codzienne skanowanie wirusów

✔️ Raporty co tydzień

✔️ Integracja z Google Analytics

✔️ Dostęp do Panelu Zgłoszeń 24/7

✔️ Prace modernizacyjne na stronie