Informacje prawne

Wzory umów, treść Ogólnych Warunków Umowy jak i pozostałe treści należą do firmy wordcare i nie mogą być wykorzystywane i powielane przez inne podmioty bez wiedzy i zgody autora.

🤝 Ogólne Warunki Umowy

OWU jest aktualne i obowiązujące. Data aktualizacji: 02.05.2024r.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej: „OWU”) określają zasady świadczenia usług przez Wykonawcę, prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki związane z świadczeniem usług przez Wykonawcę.

Przed zawarciem Umowy Zamawiający jest zobowiązany zapoznać się z informacjami prezentowanymi w Witrynie Wykonawcy dotyczącymi świadczenia usług oraz postanowieniami niniejszych OWU. Zawierając Umowę, Wykonawca przyjmuje, że Zamawiający zapoznał się, akceptuje i nie wnosi zastrzeżeń do niniejszego OWU.

Każdy Zamawiający przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszych OWU w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści.

Zamawiający  — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (i/lub profesjonalną działalnością zarobkową) zawiera Umowę z Wykonawcą;

Wykonawca wordcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, numer NIP 9542869199, numer REGON: 528172577 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001101025

(e-mail: office@wordcare.eu, tel. +48 513-306-396, URL: www.wordcare.eu), który realizuje Umowę z Zamawiającym;

Pakiet Opiekizbiór usług, który jest oferowany Zamawiającemu w zamian za określoną Opłatę. Pakiety różnią się zakresem świadczonych usług oraz należną Opłatą;

Godzina Dodatkowa Rozwojowa – usługa godziny pracy specjalisty WordPress ze strony Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, udostępniona po uprzednim opłaceniu z góry przez Zamawiającego dodatkowo i poza Opłatą za Pakiet.

Godzina Dodatkowa Programistyczna – usługa godziny pracy programisty WordPress ze strony Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim opłaceniu z góry przez Zamawiającego dodatkowo i poza Opłatą za Pakiet.

Dzień roboczy – w godzinach 8:00 – 16:00 CET od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce . Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany tych godzin w przyszłości o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

Awaria – całkowite wstrzymanie działania Witryny lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Witryny, w tym sytuację w której nie jest możliwe złożenie zamówienia (jeśli Witryna oferuje taką możliwość) w trybie ciągłym;

Błąd – nieprawidłowe funkcjonowanie Witryny, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Witryny lecz istotnie utrudnia korzystanie z niej;

Usterka —  nieprawidłowe działanie Strony Internetowej, które nie jest ani awarią, ani błędem;

Zdarzenie —  awarię, błąd lub usterka w ramach Witryny.

Zgłoszenie —  wiadomość e-mail,  która może zawierać także załączniki w postaci plików wysłana do Zamawiającego w ramach Pakietu Opieki informująca o Awarii, Błędzie, Usterce lub zawierająca prośbę o Prace Modernizacyjne w Witrynie. Prace modernizacyjne zostaną wykonane jeśli, pakiet uwzględnią tą usługę oraz jeśli Zamawiający dysponuje niewykorzystanymi godzinami w miesiącu wysłania Zgłoszenia.

Witryna Produkcyjna – jest to określona instancja WordPress, na którą Zamawiający posiada aktywną Subskrypcję / podpisaną Umowę z Wykonawcą o administrację.

Środowisko Testowe (lub „staging”) – jest to kopia Witryny Produkcyjnej i jej bazy danych, która nie jest dostępna pod tym samym adresem URL co Witryna Produkcyjna i służy do testowania zmian przed wdrożeniem ich w Witrynie Produkcyjnej.

Cennik — udostępniona w Serwisie informacja dotycząca warunków i wysokości Opłat, a także innych należności. Zmiana cennika nie oznacza zmiany OWU;

Opłata — wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia przez niego usług o charakterze odpłatnym;

Strony — Wykonawca i Zamawiający;

Umowa —  umowa o świadczenie usług administracji Witryny na rzecz Zamawiającego, która jest zawierana pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w formie pisemnej , dokumentowej, elektronicznej lub automatycznie w systemie informatycznym gdy Zamawiający zakupi Pakiet Opieki w Serwisie Wykonawcy. Zawarcie Umowy poprzez zakup Pakietu Opieki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego OWU;

Serwis – strona internetowa https://wordcare.eu, której właścicielem i administratorem jest Wykonawca

Subskrypcja Pakietu – forma/sposób zakupu usługi u Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez Serwis Wykonawcy oferujący sposób zamówienia w formie produktu wirtualnego, rozliczana z góry co miesiąc, obciążając automatycznie kartę płatniczą Zamawiającego

Okres rozliczeniowy subskrypcji – rozpoczyna się z dniem prawidłowo opłaconej subskrypcji w momencie jej pierwszego zakupu lub odnowienia, a kończy po miesiącu. W przypadku aktywnej, nie oczekującej na anulowanie, subskrypcji, odnowienie następuje automatycznie, co w konsekwencji stanowi kolejny okres rozliczeniowy.

Tajemnica Przedsiębiorstwa – informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa, a także inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które w całości lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o Strony uprawnione do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjęły, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności — zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1010, z późn. zm.);

 1. Zakres usług Pakietów Opieki jest przedstawiony wraz ceną netto oraz informacją o podatku VAT wyrażoną w Polskich Złotych na stronie https://wordcare.eu/cennik i zawiera aktualny zakres usług Pakietu.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług.
 3. W przypadku zmiany zakresu świadczonych usług i/lub ceny Pakietu Opieki dla aktywnych Subskrypcji, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego drogą mailową w terminie nie krótszym jak 7 dni przed odnowieniem Subskrypcji, chyba, że zmiana ta wymagać będzie pilnego wprowadzenia, wówczas Strony ustalą indywidualne warunki.
 4. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje zmian, ma prawo do anulowania Subskrypcji przed wejściem zmian w życie.
7Care

Usługa może być płatna dodatkowo w zależności od Pakietu Opieki zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie https://wordcare.eu/cennik. 

 • Godziny, w których działa usługa 7Care: 08:00-16:00 CEST;
 • Jedna usługa 7Care obejmuje 1 witrynę WordPress, która jest pod naszą opieką w dowolnym Pakiecie;
 • Usługa 7Care jest rozszerzeniem do aktywnej subskrypcji Pakietu Opieki. Nie jest oferowany dla osób i firm, które nie mają aktywnej subskrypcji Pakietu Opieki;
 • Aktywacja usługi 7Care po zakupie jest możliwa tylko w dni robocze. Zakup usługi w weekend lub dzień wolny od pracy nie zapewni wsparcia, gdyż usługa nie będzie jeszcze aktywna;
 • Ponowna aktywacja po rezygnacji z subskrypcji 7Care jest możliwa po 3 miesiącach.
 • Rezygnacja z subskrypcji Pakietu Opieki, powoduje również automatycznie dezaktywację usługi 7Care.
 • WordCare zastrzega sobie prawo do zmiany godzin, w których działa usługa po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego

Usługa obejmuje:

 • nielimitowane wsparcie awaryjne – nadzór nad działaniem witryny przez 7 dni w tygodniu (włącznie w święta);
 • reakcję na Awarię i podjęcie działań (definicja Awarii wyjaśniona tutaj: §1 Definicje” niniejszego OWU);
 

Usługa nie obejmuje:

 • edycji treści,
 • zmiana banerów, slajderów,
 • instalacja, usuwanie oraz konfiguracja wtyczek,
 • zmiany w CSS,
 • dodawania/usuwanie artykułów na bloga,
 • konsultacje e-mailowe z Wykonawcą w zakresie obsługiwanej Witryny WordPress niedotyczącej Awarii,
 • udzielanie porad, instrukcji, wskazówek, odpowiedzi na pytania, niedotyczących Awarii
 • pracy Wykonawcy poza wyznaczonymi godzinami, w której działa usługa 7Care,
 1. Wykonawca za świadczone usługi otrzymywać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w Cenniku na stronie www.wordcare.eu/cennik.
 2. Wynagrodzenie płatne w zależności od wybranego przez Zamawiającego sposobu zamówienia:
  1. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób płatności przelewem z dołu na konto Wykonawcy, wówczas płatność będzie na podstawie faktury VAT wystawionej z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dniem dokonania zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
  2. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób płatności poprzez zakup Subskrypcji Pakietu w Serwisie Wykonawcy, wówczas płatność będzie pobierana z góry automatycznie i cyklicznie (co miesiąc) z karty płatniczej Zamawiającego, na co Zamawiający wyraża zgodę i został poinformowany o tym przed złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności.
 3. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia i/lub zakresu Pakietu Opieki w trakcie trwania Umowy. Zamawiający zostanie poinformowany o wprowadzeniu tej zmiany w życie w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie nie krótszym niż okres wypowiedzenia.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający współpracuje z Wykonawcą w oparciu o podpisaną umowę, a nie Subskrypcję i nie ureguluje należności w wysokości określonej w pkt 1, a także innych (dodatkowych) usług w terminie określonym na fakturze, Wykonawca może wstrzymać świadczenie usług w każdym momencie, informując o tym fakcie Zamawiającego, aż do czasu uregulowania zaległych płatności, a także wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym przy czym nie anuluje to zaległej należności. Kolejne rozliczenia w przyszłych miesiącach mogą być regulowane z góry.
 5. Wykonawca może naliczyć rabat w ramach indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.
 6. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie zakupu Subskrypcji i nie jest skracany o czas, który upłynie do momentu przesłania przez Zamawiającego kompletnych i prawidłowych danych do logowania wymaganych do rozpoczęcia współpracy.
TABELA OPŁAT DODATKOWYCH 
 
Czynność Po raz pierwszy (netto) Każda kolejna (netto) Objaśnienie
Wdrożenie Pakietu Opieki 0 zł 250 zł Nie dotyczy odnowień aktywnej Subskrypcji. Naliczenie opłaty występuje tylko w przypadku wtórnego zakupu Subskrypcji dla tej samej Witryny, a Subskrypcja została wcześniej anulowana przez Zamawiającego. Naliczenie opłaty nigdy nie ma zastosowania dla odnowień aktywnej Subskrypcji – ciągłej współpracy.
Zmiana Witryny (instancji WordPress) dla Pakietu Opieki 0 zł 250 zł Opłata zostanie jednorazowo naliczona dla każdej czynności gdy w trakcie współpracy (aktywnej Subskrypcji) Zamawiający zdecyduje się zmienić Witrynę do opieki (niezależnie czy jej adres URL pozostanie ten sam czy ulegnie zmianie). Sama zmiana adresu URL Witryny jest bezpłatna.
 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zniesienia opłat dodatkowych lub negocjacji w każdym przypadku według indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.
 1. Wykonawca w ramach świadczonych usług oferuje także Godziny Dodatkowe, które odpowiadają Pracom Modernizacyjnym lub dodatkowo Programistycznym. 
 2. Godziny Dodatkowe są możliwe do wykorzystania tylko dla witryny Zamawiającego posiadającego podpisaną Umowę z Wykonawcą na Pakiet Opieki lub aktywną i opłaconą Subskrypcję.
 3. Opłata za usługi Godzin Dodatkowych jest określone w witrynie Wykonawcy pod adresem: https://wordcare.eu/dla-klienta
 4. Godziny Dodatkowe są opłacane z góry przez Zamawiającego. Ilość potrzebnych Godzin Dodatkowych zostanie oszacowana przez Wykonawcę przed realizacją Zgłoszenia, przy czym Wykonawca zastrzega sobie prawo do poproszenia Zamawiającego o dokupienie kolejnych godzin, jeśli pierwotne oszacowanie okaże się niewystarczające do realizacji Zgłoszenia.
 5. Wykonawca rozpocznie realizację po opłaceniu godzin.
 6. Godziny Dodatkowe Rozwojowe są przeznaczone na Prace Modernizacyjne (opisane w punkcie „Prace Modernizacyjne”), niebędące pracami programistycznymi, projektowymi oraz tworzenia nowej witryny.
 7. Godziny Dodatkowe Programistyczne obejmują prace programistyczne i projektowe.
 1. Wykonawca z Zamawiającym zawierają Umowę poprzez zakup Subskrypcji Pakietu Opieki w Serwisie Wykonawcy.
 2. Zakup Subskrypcji Pakietu Opieki jest równoznaczny z akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, Polityki Prywatności.
 3. Subskrypcja jest zawierana na czas nieokreślony, aż do jej anulowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
 4. Subskrypcja jest odnawiana automatycznie co miesiąc.
 5. Zamawiający oświadcza, iż niniejsze Ogólne Warunki Umowy, Polityka Prywatności oraz Klauzula RODO są mu znane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 
 6. W sytuacji, w której Zamawiający zakupi Subskrypcję nieodpowiedniego Pakietu Opieki dla Witryny, wówczas Wykonawca zastrzega sobie prawo do anulowania Subskrypcji, zwrotu środków Zamawiającemu i kontaktu z Zamawiającym w celu wskazania dostępnych Pakietów (jeżeli takie występują) i przedstawienia opcji warunków dalszej współpracy. Poprzez nieodpowiedni określa się Pakiet niedostosowany do charakteru i rodzaju Witryny Zamawiającego z przyczyn technicznych.

A. Forma współpracy: Subskrypcja Pakietu

 1. Każda ze stron ma prawo do anulowania subskrypcji (rozwiązania umowy) w każdym momencie bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec okresu Subskrypcji.
 2. Zamawiający może anulować subskrypcję samodzielnie w swoim koncie my.wordcare.eu po zalogowaniu w panelu zarządzania Subskrypcją. Subskrypcja przyjmie status „Oczekującej na anulowanie”. Anulowanie nastąpi w dniu przewidzianego zakończenia okresu Subskrypcji. Alternatywnie Zamawiający może anulować Subskrypcję wysyłając prośbę o anulowanie na adres e-mail Wykonawcy: office@wordcare.eu min. 24 godziny w dni robocze przed automatycznym odnowieniem Subskrypcji.
 3. Anulowanie Subskrypcji przed datą jej zakończenia, nie jest równoznaczne ze zwrotem różnicy w cenie, ponieważ usługi będą wciąż świadczone przez Wykonawcę, aż do zakończenia Subskrypcji. Wykonawca może przerwać świadczenie usług i usunięciem danych dostępowych przed zakończeniem Subskrypcji na pisemne żądanie Zamawiającego, jednak nie skutkuje to zwróceniem kwoty za niewykorzystany okres Subskrypcji.
 4. Z uwagi na świadczenie usług przez Wykonawcę przez internet, prawo odstąpienia od umowy w ciagu 14 dni nie ma zastosowania.
 5. Po zakończeniu współpracy, w ciągu 7 dni od zakończenia Okresu Rozliczeniowego Subskrypcji, Wykonawca usunie swoje dane dostępowe, licencje należące do Wykonawcy oraz wtyczki zgodnie z par. 20 oraz 21, a także kopie zapasowe i wszelkie dane witryny poza jej adresem URL potrzebnym do celów archiwalnych.
 

B. Forma współpracy: Podpisana Umowa elektronicznie

 1. Jeżeli świadczenie usług odbywa się na podstawie podpisanej Umowy elektronicznie (bez zakupu Subskrypcji), Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca nie będzie przestrzegał postanowień Umowy. 
 3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę przesyłając informację o chęci wypowiedzenia na adres e-mail Wykonawcy: office@wordcare.eu lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Wykonawcy.
 
 1. Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego wynosi do 24 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 CET. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany tych godzin w przyszłości o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego. W przypadku otrzymania Zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy, czas reakcji rozpoczyna bieg w pierwszym możliwym dniu roboczym.
 2. Reakcję na zgłoszenie nie stanowi automatyczna odpowiedź informująca Zamawiającego o otrzymaniu Zgłoszenia. 
 3. Czas na rozwiązanie jest zależny od treści i rodzaju Zgłoszenia, jednak Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby Zgłoszenie zostało rozwiązane w ciągu 24 godzin.

Dni roboczeod poniedziałku do piątku wyłączając święta i dni ustawowo wolne od pracy

Godziny roboczegodziny od 08:00 do 16:00 CET w dni robocze.

Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany tych godzin w przyszłości o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

 1. Portal Klienta jest dostępny pod adresem https://my.wordcare.eu
 2. Dostęp do Portalu Klienta jest bezpłatny w ramach świadczonych usług przez Wykonawcę
 3. Dostęp do Portalu Klienta do zarządzania subskrypcją, danymi osobowymi, a także do zgłoszeń jest całodobowy.
 4. Wykonawca zastrzega możliwość wystąpienia usterki tj. przerwy w działaniu Portalu Klienta. W tym przypadku, Zamawiający może wysłać wówczas Zgłoszenie bezpośrednio na adres e-mail support@wordcare.eu 
 5. Portal Klienta do zarządzania subskrypcją i danymi osobowymi należy do wordcare.
 6. Portal Klienta do zgłoszeń jest administrowany przez zewnętrzną firmę Teamwork.com Ltd
 7. Portal Klienta do zgłoszeń oferuje możliwość założenia konta, dzięki czemu Zamawiający otrzyma dostęp do historii i statusu swoich Zgłoszeń.
 8. Dostęp do Portalu Klienta do zgłoszeń zostanie wysłany do Zamawiającego automatycznie po wysłaniu pierwszego Zgłoszenia przez Portal Klienta 
 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy login i hasło administratora Witryny, dane dostępowe do plików Witryny oraz jej bazy danych w terminie 2 (dwóch) dni od Subskrypcji Planu Opieki/podpisania Umowy w formie zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich jako dane objęte poufnością.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do używania silnych haseł dostępu do serwera, połączeń FTP/SFTP, konta administratora w Witrynie i wszystkich innych połączeń pozwalających na dostęp do plików i zasobów Witryny. 
 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do korzystania z przedstawionych loginów i haseł tylko w dla celów świadczonych usług. 
 4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć otrzymane loginy i hasła w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko upoważnione przez niego lub Zamawiającego osoby.
 5. Przesyłanie danych dostępowych lub kluczy w formie niezabezpieczonej (bez użycia notatki jednorazowej lub innej formy rekomendowanej przez Wykonawcę) jest na ryzyko i odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca nie odpowiada za wykorzystanie tych danych przez osoby i/lub podmioty niepożądane.
 6. Zamawiający wyraża zgodę na tymczasowe przekazanie danych dostępu do konta witryny z uprawnieniami administratora i/lub danych do FTP/SFTP dla działu wsparcia producenta danej wtyczki, motywu lub innego oprogramowania zainstalowanego w witrynie jeżeli będzie to konieczne tylko i wyłącznie w celu rozwiązania problemu/zgłoszenia. Po zakończonej pracy, dane do logowania zostaną zmienione i dostępne tylko dla Wykonawcy. Przekazanie tych danych nie będzie wymagało każdorazowej zgody Zamawiającego.  
 1. Wykonawca w ramach świadczonych usług udziela nielimitowanego wsparcia technicznego w przypadku Awarii.
 2. Wykonawca usunie Awarię po uprzednim Zgłoszeniu Zdarzenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną.
 3. Wykonawca udziela nielimitowanego wsparcia awaryjnego w godzinach pracy w Dni Robocze. W przypadku otrzymania Zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy, czas reakcji rozpoczyna bieg w pierwszym możliwym Dniu Roboczym.
 4. Wykonawca nie odpowiada za działanie i sprawność firm hostingowych oraz serwerów, na których znajduje się strona internetowa. 
 5. Przywrócenie kopii zapasowej może wiązać się z utraceniem ostatnio wprowadzonych zmian na stronie internetowej. 
 6. Usterki spowodowane przez oprogramowanie firm trzecich (takimi jak hostingodawca) są rozwiązywane przez operatora danego oprogramowania i serwera. 
 7. W ramach świadczonych usług, Wykonawca skontaktuje się w razie konieczności z firmami trzecimi w imieniu Zamawiającego w sprawie usterek i ich rozwiązania, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 8. Zgłoszenia dotyczące zdarzeń mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail support@wordcare.eu lub za pomocą portalu klienta dostępnego pod adresem: https://my.wordcare.eu,
 9. Wykonawca nie udziela nielimitowanego wsparcia awaryjnego drogą telefoniczną oraz każdą inną niż wskazaną w pkt 8. 
 10. Wykonawca domniemywa, że Zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Witryny.
 11. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii, a także, w razie konieczności załączniki w formie plików.
 12. Wykonawca obsługuje Zgłoszenia wysłane tylko i wyłącznie z adresów e-mail w domenie Zamawiającego lub innych (dodatkowych) przez niego wskazanych. Wykonawca nie obsługuje Zgłoszeń wysłanych bezpośrednio przez klientów Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy.
 1. Wykonawca w ramach świadczonych usług udziela wsparcia technicznego przypadku Błędu i/lub Usterki w ramach Prac Modernizacyjnych.
 2. Wykonawca usunie Błąd lub Usterkę po uprzednim Zgłoszeniu Zdarzenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną.
 3. Wykonawca udziela wsparcia technicznego w godzinach pracy w Dni Robocze. W przypadku otrzymania Zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy, czas reakcji rozpoczyna bieg w pierwszym możliwym dniu roboczym.
 4. Wykonawca nie odpowiada za działanie i sprawność firm hostingowych oraz serwerów, na których znajduje się strona internetowa. 
 5. Przywrócenie kopii zapasowej może wiązać się z utraceniem ostatnio wprowadzonych zmian na stronie internetowej. 
 6. Usterki spowodowane przez oprogramowanie firm trzecich (takimi jak hostingodawca) są rozwiązywane przez operatora danego oprogramowania i serwera. 
 7. W ramach świadczonych usług, Wykonawca skontaktuje się w razie konieczności z firmami trzecimi w imieniu Zamawiającego w sprawie usterek i ich rozwiązania, na co Zamawiający wyraża zgodę. 
 8. Zgłoszenia dotyczące zdarzeń mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail support@wordcare.eu lub za pomocą portalu klienta dostępnego pod adresem: https://my.wordcare.eu,
 9. Wykonawca nie udziela wsparcia technicznego drogą telefoniczną oraz każdą inną niż wskazaną w pkt 8. 
 10. Wykonawca domniemywa, że Zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Witryny.
 11. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonego Błędu, Usterki lub prośby o modyfikację w Witrynie, a także, w razie konieczności załączniki w formie plików.
 12. Zamawiający zobowiązuje się prowadzić sprawną komunikację z Wykonawcą, przekazywać jasne, rzeczowe i zupełne informacje wymagane do realizacji Zgłoszeń.
 13. Wykonawca obsługuje Zgłoszenia wysłane tylko i wyłącznie z adresów e-mail w domenie Zamawiającego lub innych (dodatkowych) przez niego wskazanych. Wykonawca nie obsługuje Zgłoszeń wysłanych bezpośrednio przez klientów Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy.
 14. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej za problemy z funkcjonowaniem Witryny w tym przestoju w działaniu Witryny z wyłączeniem sytuacji wynikającej bezpośrednio z winy umyślnej Wykonawcy.
  1. Wykonywanie regularnych aktualizacji odbywa się co tydzień.
  2. Zakres aktualizacji obejmuje WordPress, wtyczki, motywy i dotyczy tych elementów, dla których aktualizacje są w danym momencie dostępne w repozytorium WordPress i możliwe do pobrania oraz instalacji.
  3. W szczególnych przypadkach, aktualizacja może nastąpić częściej lub rzadziej jeżeli będzie to wymagane do poprawnego działania strony internetowej.
  4. Jeżeli usunięcie problemu po aktualizacji będzie wymagało ingerencji w oprogramowanie, którego autorem nie jest Wykonawca, w zakresie przekraczającym uprawnienia Wykonawcy do takiej ingerencji, problem zostanie przekazany przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego do usunięcia przez autora tego oprogramowania zgodnie z udzieloną przez niego gwarancją lub licencją.
  5. Jeżeli autor (producent) oprogramowania nie będzie świadczył już wsparcia, wówczas rozwiązanie problemu będzie wiązało się z koniecznością prac programistycznych, rozliczanych następująco:
  6. Pakiet Opieki Sposób rozliczenia
   Custom lub Supreme niewspierany kod źródłowy oprogramowania przez autora (producenta) zostanie zmodyfikowany (poprawiony) nieodpłatnie w ramach świadczonego pakietu
   Pozostałe Pakiety (inne niż Custom lub Supreme) niewspierany kod źródłowy oprogramowania przez autora (producenta) może zostać zmodyfikowany (poprawiony) odpłatnie w ramach Godzin Dodatkowych Programistycznych po ustaleniu z Zamawiającym
  7. Aktualizacja wtyczek oraz motywów, które wymagają opłacenia licencji odbędzie się po ich zakupie i opłacenia przez Zamawiającego.
  8. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia i przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych umożliwiających przeprowadzenie aktualizacji. Dane te będą przekazane na konto e-mailowe Wykonawcy.
  9. Informacje o przeprowadzonych aktualizacjach Zamawiający będzie otrzymywał co tydzień w raportach od Wykonawcy na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
  10. Jeżeli będzie to uzasadnione, Wykonawca utworzy motyw potomny aktywnego motywu, aby przeprowadzać aktualizacje bez utraty zmian dokonanych w aktywnym motywie.
  11. Strony uzgadniają, że dopuszczają krótkotrwałe przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej na potrzeby aktualizacji oprogramowania na serwerze oraz konserwacji systemu i sprzętu.
 1. Wykonawca będzie co tydzień przesyłał raporty z ostatnich siedmiu dni na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego. 
 2. Raporty są wysyłane nieodpłatnie w ramach świadczonych usług. Raporty zawierają bieżące prace konserwacyjne prowadzone przez Wykonawcę. Nie zawierają realizacji zgłoszeń. Do informacji o realizowanych Zgłoszeniach, Zamawiający ma dostęp poprzez Portal Klienta
 3. Na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca nieodpłatnie integruje raporty z kontem Google Analytics Zamawiającego w celu umieszczenia dodatkowej informacji dotyczącej ruchu na stronie. 
 4. Integracja wymaga przekazania danych dostępu Wykonawcy przez Zamawiającego do jego konta Google Analytics. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawa do dysponowania ww. danymi dostępu. 
 5. Założenie i skonfigurowanie konta Google Analytics realizowane jest przez Zamawiającego.
 1. Wykonywanie kopii zapasowych będzie odbywać się codziennie w częstotliwości określonej przez Pakiet Opieki. 
 2. Kopie zapasowe zawierają oprogramowanie strony internetowej w tym wtyczki i motywy, media znajdujące się na stronie internetowej oraz bazę danych. 
 3. Wykonawca oświadcza, iż firmy trzecie oraz serwery z których korzysta i na której znajdują się dane strony internetowej są zgodne z RODO. 
 4. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia sytuacji, w której wykonanie kopii zapasowej w danym dniu nie będzie możliwe ze względu na usterkę oprogramowania firm trzecich, na której wystąpienie Wykonawca nie miał wpływu. Sytuacja ta nie będzie miała wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia ani nie spowoduje jego obniżenia. 
 5. Kopie zapasowe będą zapisywane w chmurze poza serwerem strony internetowej z wykorzystaniem Amazon S3. 
 6. Kopie zapasowe Witryny będą zapisywane i przechowywane z ostatnich 90 dni. 
 7. Wszelkie Kopie zapasowe przechowywane przez Wykonawcę zostaną usunięte w ostatnim dniu współpracy z Zamawiającym.
 8. Informacje o wykonanych kopiach zapasowych, Zamawiający będzie otrzymywał co tydzień w raportach od Wykonawcy na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego. 
 1. Wykonawca w ramach świadczonych usług będzie całodobowo monitorował w sposób ciągły stan dostępności strony internetowej w Internecie w interwałach czasowych co 1 minutę lub rzadziej (np. 5 minut lub innych gdy będzie to nadmiernie obciążało serwer) oraz prowadził statystyki z wydajności firmy hostingowej. 
 2. Informacje o czasie działania strony internetowej oraz ewentualnych przerwach w działaniu, Zamawiający będzie otrzymywał co tydzień w raportach od Wykonawcy na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego. 
 3. Wykonawca będzie reagował na niedostępność Witryny bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji (powiadomienia) z systemu monitorującego w dniach i godzinach pracy Wykonawcy.
 4. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia sytuacji, w której prowadzenie monitoringu w danym dniu nie będzie możliwe ze względu na usterkę oprogramowania firm trzecich, na której wystąpienie nie miał wpływu. Sytuacja ta nie będzie miała wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia, tj. nie spowoduje jego obniżenia. 

Usługa jest dostępna tylko w wybranych pakietach.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w każdy dzień kalendarzowy skanowanie Witryny pod kątem zabezpieczeń i złośliwego oprogramowania. Jeżeli wynik skanowania wykaże obecność malware w Witrynie, Zamawiający zostanie o tym poinformowany w najbliższym możliwym terminie, a następnie wirusy zostaną usunięte ze strony internetowej Zamawiającego nieodpłatnie w Dniach i Godzinach Pracy Wykonawcy.
 2. Jeżeli wynik skanowania wykaże lukę w zabezpieczeniach spowodowaną przez nieaktualną wtyczkę, Wykonawca wykona jej aktualizację lub usunie w najbliższym możliwym terminie w czasie pracy Wykonawcy. W przypadku, gdy do aktualizacji wtyczki będzie wymagana płatna licencja, Wykonawca natychmiast poinformuje o tym Zamawiającego. 
 3. Informacje o stanie zabezpieczeń Witryny Zamawiający będzie otrzymywał co tydzień w raportach od Wykonawcy na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia sytuacji, w której przeprowadzenie skanowania w danym dniu nie będzie możliwe ze względu na usterkę oprogramowania firm trzecich, na której wystąpienie nie miał wpływu. Sytuacja ta nie będzie miała wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia,  tj. nie spowoduje jego obniżenia. 

Usługa jest dostępna tylko w wybranych pakietach.

 1. Wykonawca wdroży ponadstandardowe ustawienia, aby wzmocnić ochronę Witryny Zamawiającego przed atakami hakerskimi i złośliwym oprogramowaniem. 
 2. Wykonawca niniejszej umowy nie odpowiada za istniejące luki w zabezpieczeniach, które zostały pozostawione przez wykonawcę Witryny lub w wyniku zainstalowania motywu i/lub wtyczek z niezaufanych źródeł.
 3. Działania Zamawiającego zagrażające bezpieczeństwu Witryny, tj. przykładowo lecz nie wyłącznie ustalanie prostych haseł, przekazywanie danych dostępu do witryny/FTP/bazy danych innym osobom i podmiotom, pobieranie i instalowanie oprogramowania w Witrynie z niezaufanych i nieoryginalnych źródeł, korzystanie z Witryny na zainfekowanym komputerze lub bez bez aktywnego programu antywirusowego, logowanie się z poziomu administratora do Witryny w niezabezpieczonych i/lub publicznych sieciach (lotniska, kawiarnie, strefy co-working, centra handlowe itp.) są prowadzone na pełną odpowiedzialność Zamawiającego i jego ryzyko. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Zamawiającego.
 4. Wykonawca zainstaluje w Witrynie Zamawiającego wtyczkę SolidPRo (poprzednio zwaną „iThemes Security Pro”), jeśli tej wtyczki (lub jej dobrze funkcjonujących odpowiedników) nie ma w Witrynie.
 5. Jeśli licencja na wtyczkę wymienioną w punkcie 7. niniejszego paragrafu, będzie należała do Wykonawcy, wówczas zostanie udostępniona Zamawiającemu nieodpłatnie w ramach niniejszej umowy tylko na czas jej trwania. 
 6. Po zakończeniu współpracy (anulowaniu Subskrypcji) Wykonawca zastrzega sobie prawo do usunięcia licencji należącej do Wykonawcy oraz wymienionej w punkcie 7. wtyczki z Witryny Zamawiającego, którą Wykonawca zainstalował w ramach współpracy na swojej licencji. Po zakończonej współpracy (anulowaniu Subskrypcji), poziom bezpieczeństwa może ulec pogorszeniu ze względu na brak wtyczek wspomagających zabezpieczenie (usuniętych z Witryny) lub ich przestarzałe wersje (brak licencji może uniemożliwiać aktualizacje).

Usługa jest dostępna tylko w wybranych pakietach.

 1. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się do wykonania działań prowadzących do optymalizacji czasu wczytywania Witryny oraz wdrożenia możliwych zmian służących poprawie wydajności Witryny. 
 2. Proces optymalizacji to proces złożony, zatem może potrwać 7-14 dni roboczych.
 3. Usługa optymalizacji i przyspieszenia witryny polega na:
  1. skróceniu rzeczywistego czasu wczytywania Witryny na bazie pomiaru Pingdom,
  2. ewentualnej rekomendacji i zmiany hostingu (migracja Witryny)
  3. wdrożeniu oraz konfiguracji zewnętrznej usługi CDN, której koszty są pokrywane przez Zamawiającego. 
 4. Działania optymalizacji będą prowadzone dla wersji dla komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych. Ostateczny wynik optymalizacji jest uzależniony od indywidualnego przypadku ze względu na unikalną charakterystykę budowy Witryny i zastosowane rozwiązania. 
 5. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje płatne wtyczki wspomagające proces optymalizacji Witryny jeśli będzie to zasadne.
 6. Wykonawca dokona optymalizacji mediów (takich jak zdjęcia, obrazki) znajdujących się w Witrynie, których rozmiar wpływa na czas wczytywania Witryny. 
 7. Wykonawca choć dołoży wszelkich starań, aby zoptymalizować Witrynę bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, nigdy nie udziela gwarancji ani obietnic na ostateczny wynik optymalizacji (w tym wyniki Core Vitals, PageSpeed, Pingdom, GTMetrix) gdyż te są indywidualnie zależne od Witryny oraz sposobu jej budowy.
 8. Wykonawca zainstaluje w Witrynie Zamawiającego wtyczki WP ROCKET i SmushPro, jeśli tych wtyczek (lub jej dobrze funkcjonujących odpowiedników) nie ma w Witrynie.
 9. Jeśli licencje na wtyczki wymienione w punkcie 7. niniejszego paragrafu, będą należały do Wykonawcy, wówczas zostaną udostępnione Zamawiającemu nieodpłatnie w ramach niniejszej umowy tylko na czas jej trwania. 
 10. Po zakończeniu współpracy (anulowaniu Subskrypcji) Wykonawca zastrzega sobie prawo do usunięcia licencji należących do Wykonawcy oraz wymienionych w punkcie 7. wtyczek z Witryny Zamawiającego, które Wykonawca zainstalował w ramach współpracy na swoich licencjach. Po zakończonej współpracy (anulowaniu Subskrypcji), wyniki optymalizacyjne mogą ulec pogorszeniu (w tym prędkość Witryny) ze względu na brak wtyczek optymalizacyjnych (usuniętych z Witryny) lub ich przestarzałe wersje (brak licencji może uniemożliwiać aktualizacje).
 11. Migracja Witryny na inny serwer jest bezpłatna w ramach usługi Optymalizacji Witryny realizowana w ramach Prac Modernizacyjnych i może zostać przeprowadzona w uzasadnionym przypadku, gdy obecny hosting/serwer nie jest wystarczająco wydajny. Usługa polega na koordynacji procesu migracji przez WordCare. Migracja zostanie przeprowadzona przez firmę hostingową, do której zostanie przeniesiona Witryna, a WordCare dopilnuje, aby proces być skutecznie przeprowadzony w możliwie najkrótszym czasie przerwy w działaniu Witryny i jej dostępności. Usługa nie dotyczy przeprowadzenia migracji w przypadkach, gdy firma hostingowa nie świadczy usługi bezpłatnej migracji. Wówczas Wykonawca z Zamawiającym indywidualnie ustalają przeprowadzenie migracji i koszty z tym związane.

Usługa jest dostępna tylko w wybranych pakietach.

 1. W ramach Umowy, do dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca udostępnia określoną ilość godzin w zależności od Pakietu Opieki w miesiącu dodatkowych prac w Witrynie, które obejmują na prośbę Zamawiającego:
  1. edycja treści,
  2. naprawy Błędów i/lub Usterek
  3. zmiana banerów, slajderów,
  4. instalacja, usuwanie oraz konfiguracja wtyczek,
  5. zmiany w CSS,
  6. dodawanie/usuwanie artykułów na bloga (wykluczając redagowanie treści),
  7. konsultacje e-mailowe z Wykonawcą w zakresie obsługiwanej Witryny WordPress,
  8. udzielanie porad, instrukcji, wskazówek, odpowiedzi na pytania.
 2. Prace Modernizacyjne nie obejmują:
  1. aktualizacji i tworzenia niestandardowego kodu,
  2. kodowania PSD do WordPress,
  3. prac graficznych i projektowych,
 3. Usługi wyszczególnione w punkcie 2 mogą zostać wykonane odpłatnie w ramach Godziny Dodatkowych Programistycznych po uprzedniej konsultacji i weryfikacji z Wykonawcą.
 4. Wykonawca nie świadczy usług wyszczególnionych poniżej, co oznacza, iż nie mogą zostać wykonane ani w ramach Prac Modernizacyjnych, ani w ramach Godzin Dodatkowych:
  1. Tworzenie nowych instancji WordPress (tworzenie nowych witryn), innych CMS oraz w innych technologiach.
  2. Instalacja nowych instancji WordPress
  3. Redagowanie treści (copywriting) 
  4. Udzielanie porad, konsultacje w zakresie pozycjonowania i SEO
  5. Udzielanie porad, konsultacje w zakresie szeroko pojętego marketingu internetowego
  6. Tłumaczenia treści
  7. Administracja dedykowanym serwerem lub takim, który wymaga utrzymania i konserwacji przez Zamawiającego. Wymagane jest wówczas wykupienie administracji serwerem u dostawcy serwera lub w zewnętrznej firmie świadczącej takie usługi na koszt Zamawiającego.
  8. Pomoc, konsultacje, wsparcie oraz konfiguracja zewnętrznych portali, których konfiguracja wymaga zalogowania się i znajomości zewnętrznego portalu (przykłady: Mailchimp, Google Ads, Google Analytics, HotJar, Facebook, Google Tag Manager, Baselinker itp.). Wykonawca może zintegrować (połączyć) zewnętrzny portal/platformę w zakresie działań po stronie Witryny Zamawiającego i w ekosystemie/środowisku WordPress po uprzednio dostarczonych wtyczkach lub kodach śledzenia, które Zamawiający powinien uzyskać we własnym zakresie.
 5. Niewykorzystane godziny na Prace Modernizacyjne dostępne w ramach Pakietu Opieki nie przechodzą na kolejny miesiąc trwania Subskrypcji/Umowy.
 6. Godziny na Prace Modernizacyjne dostępne w ramach Pakietu Opieki nie mogą być pobierane z góry (z kolejnych miesięcy) na poczet obecnego miesiąca.
 7. Jeżeli Zamawiający wykorzysta dostępną ilość godzin na Prace Modernizacyjne w ramach Pakietu Opieki, realizacja Zgłoszenia może nastąpić w kolejnym miesiącu lub Zamawiający może dokupić Godzinę Dodatkową Rozwojową.
 8. Zamawiający zobowiązuje się prowadzić sprawną komunikację z Wykonawcą, przekazywać jasne, rzeczowe i zupełne informacje wymagane do realizacji Zgłoszeń
 9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Prac Modernizacyjnych, jeśli Zamawiający nie ureguluje zaległych płatności w terminie do czasu ich uregulowania.
 10. Jeżeli Zamawiający zakupił kilka Subskrypcji Pakietów Opieki dla kilku Witryn, Wykonawca może łączyć godziny dostępne w Pakiecie Opieki na Prace Modernizacyjne (o ile występują) jeżeli Subskrypcje te zostały zakupione dla jednej i tej samej firmy Zamawiającego.
 11. Skuteczne wykorzystanie przez Zamawiającego dostępnych godzin na Prace Modernizacyjne w ramach Pakietu Opieki, wymaga wysłania Zgłoszenia minimum 24 godzin w dni robocze przed końcem miesiąca, aby zwiększyć szansę na realizację zgłoszenia z wykorzystaniem czasu z tego samego miesiąca. W przypadku, Zgłoszeń kontynuowanych w kolejnym miesiącu, realizacja odbywa się z wykorzystaniem czasu dostępnego w kolejnym miesiącu.
 1. Utworzenie i korzystanie ze Środowiska Testowego jest bezpłatne i nie jest pobierana od Zamawiająca żadna dodatkowa opłata.
 2. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca może udostępnić Zamawiającemu dane do zalogowania, aby Zamawiający mógł również korzystać do własnych celów, przy czym ingerencja w Środowisku Testowym nie może zakłócić działań Wykonawcy i prowadzonych przez niego prowadzonych działań.
 3. Wykonawca zastrzega sobie możliwość utworzenia Środowiska Testowego Witryny Produkcyjnej na serwerze BlogVault w celu testowania aktualizacji lub planowanych rozwiązań, wdrożeń i zmian w Witrynie Produkcyjnej.
 4. Środowisko testowe może być ograniczone czasowo.
 5. Wykonawca może odmówić Zamawiającemu dostępu do Środowiska Testowego, jeśli będzie w tym czasie prowadził działania i/lub testy oprogramowania i dla bezpieczeństwa tych działań, niezalecane będzie logowanie innych użytkowników.
 6. Środowisko Testowe tworzone i zarządzane przez Wykonawcę jest wspierane przez oprogramowanie BlogVault, do którego dostęp ma tylko Wykonawca.
 7. Wykonawca zastrzega sobie usunięcie Środowiska Testowego w każdej chwili, gdy będzie to konieczne. Usunięcie Środowiska Testowego wiąże się z bezpowrotną utratą wszelkich danych.
 8. Wykonawca może utworzyć maksymalnie jedno Środowisko Testowe na jedną Witrynę Produkcyjną w jednym czasie. Nie ma możliwości utworzenia jednocześnie kilku Środowisk Testowych dla jednej Witryny.
 9. Środowisko Testowe utworzone przez Wykonawcę zostanie bezpowrotnie usunięte najpóźniej w ciągu 7 dni od anulowania Subskrypcji (zakończenia współpracy) z Zamawiającym.
 10. Utworzenie Środowiska Testowego nie jest dostępne w Pakiecie Opieki „Manage”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest wordcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Państwa dane są przetwarzane w celach: realizacji wiążącej nas umowy (art. 6 ust. 1 pkt b. RODO), realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO), wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO). Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia umowy, chyba że dłuższy okres będzie wymagany przez przepisy prawa. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane prawem), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) tacy jak firmy księgowe, kancelarie prawnicze, programiści itp. Możemy przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.) na podstawie mechanizmu Privacy Shield lub za państwa zgodą. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: office@wordcare.eu. 

 1. W przypadku gdy Zamawiający nada Wykonawcy dostępy do serwera FTP (SFTP/SCP), bazy danych lub do panelu administracyjnego CMS, gdzie przechowywane są dane osobowe klientów Zamawiającego i/lub osób kontaktujących się z nim poprzez stronę www, Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem tych danych. Wykonawca staje się w momencie otrzymania dostępów Procesorem danych osobowych. 
 2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umową. Wykonawca będzie miał jedynie dostęp do zbiorów danych osobowych Zamawiającego i nie będzie wykonywał na nich żadnych innych czynności przetwarzania, chyba że na wyraźne polecenie Zamawiającego. 
 3.  Celem przetwarzania jest administracja strony internetowej Zamawiającego. 
 4. Wykonawca oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych odbywa się z poszanowaniem przepisów RODO oraz krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 
 5.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy RODO oraz prawa polskiego.  

Prawa własności intelektualnej i licencja

 1. Treści dostępne w Serwisie oraz materiały dostarczane Zamawiającemu w ramach świadczenia usług mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut. oraz art. 74 ust. 1 pr. aut., a także przedmioty własności przemysłowej w rozumieniu właściwych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 286, z pó ź n. zm.) — i podlegać ochronie. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Wykonawcy przez cały okres trwania świadczenia usług oraz po jego zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Zamawiający nie może udzielać dalszych licencji na rzecz osób trzecich bez wiedzy zgody Wykonawcy.
 3. Zamawiający nie może bez wiedzy i zgody Wykonawcy przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie — zarówno pod tytułem odpłatnym, jak i darmowym.
 4. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Zamawiającego dostępu do usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem świadczenia usług, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi.
 5. Licencje wtyczek zainstalowanych przez Wykonawcę są udostępniane tylko na czas świadczenia usług. Po zakończeniu współpracy, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia licencji wraz z możliwością usunięcia zainstalowanych wtyczek w ramach świadczenia usług.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności zewnętrznych dostawców.
 7. Dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, wiąże się zapewnieniem Zamawiającego, że Wykonawcy przysługują prawa do tych dóbr niematerialnych w takim zakresie, aby korzystanie z nich przez Wykonawcę podczas świadczenia Usług nie naruszało przepisów.
 8. Wykonawca zobowiązuje się korzystać z dóbr niematerialnych chronionych prawem własności intelektualnej tylko na potrzeby realizacji Zgłoszenia na zlecenie Zamawiającego.

Tajemnica Przedsiębiorstwa

1. Wykonawca, na potrzeby prowadzenia swojej działalności, korzysta z Tajemnicy Przedsiębiorstwa („know-how”).

2. Zamawiający zobowiązany jest nie naruszać Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym know-how, które należą do Wykonawcy w czasie trwania świadczenia usług jak i po jego zakończeniu. 

3. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym know-how, które należą do Wykonawcy, Wykonawca może dochodzić roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i innymi przepisami prawa powszechnego do pełnej wysokości szkody w tym i utraconych korzyści.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania informacji Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego bezterminowo. Wykonawca w żadnej formie nie ujawni żadnych informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa osobom trzecim (w tym podmiotom) i nie wykorzysta informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa dla celów innych niż świadczenie usług.

5. Osoby trzecie nie obejmują pracowników Wykonawcy oraz osób i firm z których Wykonawca korzysta w celu świadczenia usług. Przekazanie informacji odbędzie się wówczas tylko do celów realizacji usług świadczonych dla Zamawiającego.

6. Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienia Tajemnicy Przedsiębiorstwa zawarte w niniejszym OWU są wystarczające i zaspokajają Strony. Zamawiający w żadnym okresie trwania świadczenia usług oraz po ich zakończeniu nie będzie żądał podpisywania przez Wykonawcę dodatkowych umów o zachowaniu poufności i tzw. „NDA”.

7. Wykonawca może zostać zwolniony z obowiązku zachowania poufności na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego i/lub w sytuacji w których ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa wynika z przepisu prawa lub decyzji organu bądź sądu.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i grafikę umieszczone przez lub na zlecenie Zamawiającego na jego Witrynie, a także za zgodność z polityką prywatności i RODO oraz wszelkie inne kwestie prawne pomiędzy Zamawiającym oraz użytkownikiem Witryny.  
 2. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i straty materialne poniesione przez Zamawiającego i/lub jego klientów wynikające z implementacji i/lub konfiguracji jakichkolwiek wtyczek, motywów, wstawek indywidualnego kodu, bazy danych, plików źródłowych Witryny oraz pozostałego oprogramowania w Witrynie jeżeli winny jest podmiot inny niż Wykonawca i/lub szkody nie wynikają z winy umyślnej Wykonawcy.
 3. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i straty materialne poniesione przez Zamawiającego i/lub jego klientów, w wyniku przerw w działaniu (dostępności) Witryny z wyłączeniem sytuacji wynikającej bezpośrednio z winy umyślnej Wykonawcy.
 4. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej za problemy z funkcjonowaniem Witryny podczas prowadzonych aktualizacji WordPress, wtyczek i motywów, a także negatywnych skutków aktualizacji, w tym przestoju w działaniu Witryny z wyłączeniem sytuacji wynikającej bezpośrednio z winy umyślnej Wykonawcy.
 5. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści przez Zamawiającego, użytkownikom oraz przeglądającym Witrynę w wyniku ataku hakerskiego i/lub działań osób niepożądanych.
 6. Wykonawca w ramach świadczonych usług w trakcie Subskrypcji Pakietu rozwiązuje bieżące Awarie w ramach nielimitowanego wsparcia awaryjnego oraz Błędy i Usterki w ramach wsparcia technicznego, ale w żaden sposób nie gwarantuje nieprzerwanego działania Witryny, nie składa deklaracji dotyczących działania Witryny, ani nie jest odpowiedzialny za nieprzerwane działanie Witryny, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej i szkody nią spowodowane.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wycieki danych spowodowanych wykorzystywaniem przez Zamawiającego nieaktualnych, niezabezpieczonych lub nieszyfrowanych protokołów sieciowych oraz za użycie przez Zamawiającego słabych haseł dostępowych.
 1. Wykonawca będzie wykonywał umowę osobiście bądź przez osobę lub podmiot przez niego wskazany, który zostanie upoważniony przez Wykonawcę do realizacji Umowy w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
 2. Zamawiający w trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu zachowuje pełne prawa własności do Witryny.  
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i grafikę umieszczone przez lub na zlecenie Zamawiającego na jego Witrynie, a także za zgodność z polityką prywatności i RODO oraz wszelkie inne kwestie prawne pomiędzy Zamawiającym oraz użytkownikiem Witryny.  
 4. Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawa do tekstu oraz mediów znajdujących się w Witrynie, ewentualnie, iż materiały te posiadają otwarte licencje komercyjne. 
 5. Wykonawca ma prawo odmówić usługi, której wykonanie wiąże się z naruszeniem prawa i/lub dobra publicznego, propagowaniem nienawiści i dyskryminacji lub może szkodzić osobom przeglądającym Witrynę.  
 6. Opłacenie domeny, serwera (hostingu), certyfikatu SSL, płatnych wtyczek i/lub motywu zainstalowanych w Witrynie oraz wszystkich innych usług należących do Zamawiającego jest po stronie Zamawiającego.
 7. Z uwagi na charakter świadczonych usług, Strony dopuszczają indywidualne ustalenia w formie pisemnej, które mogą różnić się od niniejszego „OWU” jeśli zajdzie taka konieczność, potrzeba lub chęć. Indywidualne ustalenia muszą zostać zaakceptowane przez obie Strony.

👤 Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

Data aktualizacji: 02.05.2024r.

§1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „wordcare.eu” działający pod adresem https://wordcare.eu

 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem

 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma wordcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, numer NIP 9542869199, numer REGON: 528172577 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001101025 świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

 • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

 • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

 • Kontrola plików Cookie

 • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad korzystania z internetu.

 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych
 • Dane demograficzne (wiek, płeć)

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adresy stron www
 • Numer telefonu
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Numer REGON
 • Inne dane zwykłe

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego – serwisu ConvertKit i MailerLite, . Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – <arel=”nofollow external” href=”https://www.lh.pl/regulaminy/5,polityka-prywatnosci”>LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w obrębie gramic Unii Europejskiej. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

 

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską.
  Przekazanie danych pozo UE jest spowodowane korzystaniem z usług podmiotów zlokalizowanych poza granicami UE, lub w wyniku opublikowania na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
  W przypadku przekazania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych poza granicami UE, dane te są przetwarzana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
 • Dane osobowe są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
  Profilowanie danych osobowych nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
  Profilowanie danych anonimowych (bez danych osobowych) nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do AdministratoraW przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – wordcare sp. z o.o. ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice

 • Adres poczty elektronicznej – office@wordcare.eu

 • Połączenie telefoniczne – +48 513 306 396

 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: https://wordcare.eu/kontakt

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

ℹ️ Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Data aktualizacji: 02.05.2024r.

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma wordcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, numer NIP 9542869199, numer REGON: 528172577 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001101025, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – wordcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice

 • Adres poczty elektronicznej – office@wordcare.eu

 • Połączenie telefoniczne – +48 513 306 396

 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: wordcare.eu/kontakt

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską.
Przekazanie danych pozo UE jest spowodowane korzystaniem z usług podmiotów zlokalizowanych poza granicami UE, lub w wyniku opublikowania na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
W przypadku przekazania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych poza granicami UE, dane te są przetwarzana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Dane osobowe są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
Profilowanie danych osobowych nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

🗃️ Archiwalne dokumenty

Bezpłatna wycena
opieki Twojego WordPressa
Masz więcej pytań? Zajrzyj do naszego działu FAQ
ℹ️ Jednorazowa pomoc bez stałej opieki?
Dowiedz się dlaczego nie będziemy mogli Ci pomóc w rozwiązaniu jednorazowego problemu bez objęcia Twojej Witryny stałą profesjonalną opieką.